Embryonale stamcellen zonder morele pijn?

29 juni 2005
Signalement
Thema: Stamcellen, Foetaal weefsel, toepassing en gebruik

Dit voorjaar lieten Koreaanse onderzoekers weten er in geslaagd te zijn embryonale stamcellen te hebben verkregen uit embryo’s die waren ontstaan via klonering, namelijk door de kern van menselijke huidcellen in te brengen in van hun kern ontdane eicellen. Men hoopt op die manier uiteindelijk in staat te zijn patiëntspecifiek celmateriaal te kunnen kweken voor autologe transplantatie bij een groot aantal uiteenlopende aandoeningen.

Vooralsnog bevindt het onderzoek zich nog in de fundamentele fase. Dat onderzoek en die mogelijke toekomstige toepassingen ervan zijn echter controversieel. In de eerste plaats omdat er menselijke embryo’s bij ontstaan die uitsluitend worden gebruikt als bron van stamcellen. In de tweede plaats omdat voor dat onderzoek en die toepassing (veel) menselijke eicellen nodig zijn. De vraag is of op moreel aanvaardbare wijze in die behoefte kan worden voorzien. Hoewel de discussie nog zeker niet is beslecht, is het hier bedoelde onderzoek in veel landen, waaronder Nederland, verboden.

Tegen die achtergrond bestaat sinds kort veel belangstelling voor pogingen om hetzelfde resultaat (patiëntspecifieke pluripotente stamcellen) te verkrijgen zonder dat het nodig is daarvoor menselijke embryo’s te doen ontstaan of vrouwen te vragen (rijpe) eicellen te doneren. De in moreel opzicht meest aantrekkelijke benadering is ‘directe reprogrammering’ van lichaamscellen, zonder de tussenstap van het doen ontstaan van een embryo, en ook zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van eicellen. Die benadering lijkt echter nog het verst in de toekomst te liggen.
Bovendien kan het voor de ontwikkeling ervan toch nodig zijn menselijke embryo’s tot stand te brengen.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.