Adviezen/rapportages

Abortus provocatus

Als het maar gezond is … : wanneer kiezen voor een kind een dilemma is

Auteur: Werkgroep Integratie Gehandicapten, projectgroep erfelijkheid & ethiek

Anticonceptie voor mensen met een verstandelijke handicap

Gezondheidsraad (2002)
Mensen met een ver­stan­de­lij­ke han­di­cap zijn als ouders niet we­zen­lijk anders dan mensen zonder ver­stan­de­lij­ke be­per­kin­gen. Ze zijn vooral meer kwets­ba­re ouders, die in sommige ge­val­len met de nodige on­der­steu­ning ade­qua­te op­voe­ders kunnen zijn. In andere ge­val­len (bij­voor­beeld beneden een IQ van zestig) is het op­voe­den van een kind echter een te zware be­las­ting, met na­de­li­ge ge­vol­gen voor zowel ouder als kind. Als dat zo is, of als een kin­der­wens ont­breekt, is er bij sek­su­e­le ac­ti­vi­teit een vorm van an­ti­con­cep­tie wen­se­lijk die ef­fec­tief is, maar ook zo min mo­ge­lijk be­las­tend en in­grij­pend. Zowel de be­trok­ke­ne zelf als de hulp­ver­le­ner hebben vaak moeite om ge­fun­deerd te be­slis­sen over ou­der­schap en an­ti­con­cep­tie. Meer open­heid en dis­cus­sie, maar ook edu­ca­tie en on­der­steu­ning, zijn gewenst.

Evaluatierapport Wet afbreking zwangerschap

Instantie: ZonMW (2005)
Evaluatierapport van onderzoeksinstituut ZonMW naar de abortuswet (Waz, Wet afbreking zwangerschap). Uit het rapport blijkt onder meer dat de wet in het algemeen goed wordt nageleefd.

Kabinetsstandpunt Late zwangerschapsafbreking

Deze nota (2000) is een reactie van het kabinet op het rapport van de Overleggroep late zwangerschapsafbreking. Het kabinet vindt het ongewenst dat gevallen van late zwangerschapsonderbreking zelden door de arts gemeld worden. Het pleit voor een regeling van melding en toetsing voor deze vorm van zwangerschapsafbreking.

Late zwangerschapsafbreking: zorgvuldigheid en toetsing

Instantie: Overleggroep late zwangerschapsafbreking (1998)
Dit rapport beschrijft de zorgvuldigheidseisen en medische en juridische aspecten van de late zwangerschapsafbreking. Ook komen ethische aspecten daarvan aan bod. Het gaat in op ethische beginselen, normen en waarden. Daarnaast komen morele overwegingen bij late zwangerschapsafbreking ter sprake.

Levensvraagstukken. De sociale context van ongewenste zwangerschappen en van ondraaglijk en uitzichtloos lijden

Instantie: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2008)
In de verkenning Levensvraagstukken. De sociale context van ongewenste zwangerschappen en van ondraaglijk en uitzichtloos lijden (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2008) is onderzoek gedaan naar de rol van de sociale context in het afwegingsproces rondom ongewenste zwangerschappen en uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Prenatale chromosoomdiagnostiek: breed of smal? Ethische overwegingen bij het testaanbod

Auteur: Jong, A. de, Dondorp W.J., Wert G.M.W.R. de (2009)
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2009: 153 (49), 2375-2378

De pro-life beweging in de Verenigde Staten en Nederland

Auteur: Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK)

Het zorgproces rond zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek: klinisch-ethische oriëntaties vanuit christelijk perspectief

Auteur: Gastmans, C. (2009)
Tijdschrift voor geneeskunde 2009: 65(22), 1058-1065

Evaluatie Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Auteur: Prof. Dr. S. van de Vathorst, et al. (2013)
ZonMw

Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie van de regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Het rapport schetst de situatie in de praktijk gebaseerd op onderzoek naar het functioneren, de effectiviteit en de
neveneffecten van de huidige regeling.

Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering

Auteur: Inspectie voor de Gezondheidszorg (2013)

Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van het toezicht van de IGZ in 2012 en 2013 bij de abortushulpverlening bij veertien abortusklinieken. Kunnen vrouwen die een beroep doen op de abortushulpverlening in Nederland erop vertrouwen dat ze verantwoorde en veilige zorg krijgen? Dat was de centrale vraag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij het toezichtonderzoek dat in 2012 bij de veertien abortusklinieken in ons land is uitgevoerd.

Verslag overleg behandelgrens pasgeborenen

Verslag van het overleg met experts over de behandelgrens voor pasgeborenen en de grens voor abortushulpverlening. Dit overleg vond plaats op 8 maart 2011.

Abortus een levensbesluit (boek)

Auteur: Petra Deij en Jacoline Teekman (2002)
Uitgeverij Jan van Arkel
ISBN: 9062244467
In dit boek gaat het niet om het gelijk, niet om standpunten ‘voor’ of ‘tegen’, maar over ervaringen. Vrouwen vertellen over hun situatie, afwegingen en reacties op de onbedoelde zwangerschap, hun abortus en over de betekenis van dit besluit in hun leven.

Privacy and Medicine

Auteur: Allen, Anita, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/privacy-medicine/

Artikel uit Stanford Encyclopedia of Philosophy, zie paragraaf 5.2 ‘Abortion’ (Engels). Philosophers differ on the question of the morality of abortion (Jonsen 1998: 294ff). Advocates of abortion freedom maintain that government should not take sides in what is irreducibly a moral debate, and that individuals should be free to make up their own minds about the moral status of the unborn (Richards 1986). Those who oppose abortion freedom argue that it should not be left to private choice because the unborn are equal members of the moral community, along with newborn infants.

Feminist Perspectives on Reproduction and the Family

Auteur: Satz, Debra,The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/

Artikel uit Stanford Encyclopedia of Philosophy, zie paragraaf 3.1 ‘Abortion’ (Engels). Although most feminists endorse some right to abortion, the issue of abortion cannot easily be reduced to the interests of men versus the interests of women. Women are represented on both sides of the abortion issue, as leaders, activists and supporters. Even among feminist arguments in favor of abortion there are a diversity of views as to the grounds that serve to justify it.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.