Medische persoonsgegevens

Persoonsgegevens over de gezondheid mogen in principe alleen door behandelende hulpverleners binnen instellingen in de gezondheidszorg worden verwerkt. Hulpverleners mogen persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan derden, als daarvoor toestemming is gegeven door de cliënt zelf.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt hoe men bij een geneeskundige behandeling met medische persoonsgegevens hoort om te gaan. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet er, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers gewaarborgd is.

De WGBO en de WBP zijn ook van toepassing op medische persoonsgegevens in het kader van medisch wetenschappelijk onderzoek. Deze wetten zijn uitgewerkt in de Code Goed Gedrag. Deze code omvat alle gegevens, waarop het beroepsgeheim in de individuele gezondheidszorg van toepassing is. Daarnaast is er een Gedragscode opgesteld voor alle wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens, voor zover die gegevens niet onder een beroepsgeheim vallen.

h2. Ethische kwesties:

Agenda

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.